Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thành Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988298360
  • Email:
   nguyen_c3vinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Võ Minh Khiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982839680
  • Email:
   khiet_c3vinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Lê Quốc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918420969
  • Email:
   binh_c3vinhbinhct@angiang.edu.vn